خدمات بیمه ای فرداسازان آشنا

مشهد نبش دستغیب 12
تلفن  05137605757
09151102089

مشاوره ، صدور و تمدید انواع بیمه های اموال ، اشخاص و مسئولیت
بیمه های ثالث و بدنه اتومبیل
حوادث انفرادی ، خانواده و گروهی درمان
مسئولیت کارفرما در مقابل کارکنان
مسئولیت حرفه ای مهندسان ،پزشکان و پیراپزشکان
آتشسوزی و سرقت منازل ، اصناف و صنایع
پوشش های سیل ، زلزله ، …
باربری داخلی وارداتی صادراتی و ترانزیت
عمر و پس انداز